Information

Detta är viktigt att tänka på för att få samförstånd mellan markägare och jägare.

Anläggande av pass för jakt Pass för älgjakt i form av enkla träställningar, jakttorn och jaktstegar är en angelägenhet för viltvårdsområdet och kräver inte markägarens tillstånd. För att undvika konflikter ska markägaren informeras innan någon åtgärd vidtas och om markägaren motsätter sig detta bör annan åtgärd övervägas. Siktröjning kräver markägarens tillstånd och bör undvikas. Anläggande av pass, jakttorn eller jaktstege för annat ändamål än älgjakt kräver alltid markägarens tillstånd. Siktröjning och andra åtgärder kräver markägarens tillstånd och ska undvikas.

 

 

 Idag 2020-09-14 så har vi i styrelsen för Djura VVOF tagit Beslut om att följa Jägareförbundets rekommendationer att på grund av pågående pandemi godkänna 2019 års skjutprov inför älgjakten 2020. Vapen som används vid 2020 års älgjakt ska vara kontrollerade vad avser träffbild innan älgjakt påbörjas.

Information till jaktlag inför hösten 2020 angaende covid-19

 

Detta kan vara viktigt att tänka på för den enskilde jägaren.

Vilket ansvar har du?

Jakt

28 § Jaktlagen: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas.

Detta betyder att allt vilt är inkluderat och att jägaren själv är personligt ansvarig. I de fall jakten leds av en jaktledare är det dennes roll att organisera ett eventuellt eftersök. Men ytterst ligger ansvaret, för att ett eftersök genomförs, kvar hos den enskilde jägare som gett upphov till situationen.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, skall jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast med svårighet, får polismyndigheten i orten underrättas i stället.

Ansvaret för att eftersöket fullföljs in på angränsande jaktområden ligger kvar hos den enskilde jägaren, som har gett upphov till situationen.

17 § Jaktförordningen: Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

De åtgärder som behövs

Vid en eftersökssituation får jägaren vidta de "åtgärder som behövs" för att spåra upp och avliva viltet. Det kan innebära användning av bil, belysning eller vapen som annars är otillåtna vid jakt. I efterhand måste man dock vara beredd att motivera behovet av medlen som sattes in.

Jakt kräver omdöme och förberedelser

Men viktigast av allt är, som redan nämnts, att undvika eftersök. Detta är givetvis också något som styrs av lagstiftningen: Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (§ 27 Jaktlagen).

Trafik

Den fordonsförare som varit inblandad i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, utter, mufflonfår, örn eller något av våra stora rovdjur är alltid skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta polismyndigheten genom att ringa 112. Polisen kontaktar sedan en eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker olycksplatsen och genomför eventuellt eftersök.

 

 

Rekommenderade värdegrundsregel till markägare i samband
med upplåtelse av jaktmark inom Djura viltvårdsområdesförening

 

Vår förening vill med skrivelsen ge några goda råd till den markägare som blir tillfrågad av jägare med intresse av att vilja arrendera mark och kunna utöva jakt på marker belägna inom vårt viltvårdsområde eller den markägare som har för avsikt att arrendera ut sin mark.

Vi vill att den som arrenderar jaktmark – Kallas Nyttjanderättshavare i avtalet skall, avseende jakten och viltvården, präglas av en hög etik, anpassa jakten efter vilttillgången, ha en sund hundanvändning, god relation med övriga jägare inom föreningen, respektera natur och andra människor som vistas där, samråda med markägaren vid fällfångst och åteljakt samt ha ett högt säkerhetstänkande vid jakt.

Innan Nyttjanderättsavtal skrivs, tänk på följande:
Kontrollera upp personen ifråga, be om referenser och fråga om vederbörande arrenderat mark i annat viltvårdsområde / jaktklubb. Har så skett, kontrollera med ex. ordföranden i aktuella förening / Klubb om personen förväntas motsvara det vi önskar av våra jagande medlemmar. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen för Djura Viltvårdsområdesförening så hjälper de till.

Vårt syfte och mål är att våra medlemmar i föreningen, uppfyller de krav som ställs på jaktetik och säkerhet. Uppfylls detta är det till glädje och nytta för alla.

 

Djura……………………

Styrelsen för Djura Viltvårdsområdesförening.

Swish

Nu finns det möjlighet att betala Gästkort och jaktkort med Swish

123 098 87 90

Betalar ni jaktkortet med Swish så glöm inte att ange: Namn och medlemsnr: xxx

När det gäller gästkort så ska ni skriva: Gästkort och namn.