Kallelse till Djura VVOF jaktstämma 9 juni 2021 vid Skyttecentrum Kl. 18.00

Årsmötesprotokoll  FGJ  2019-10-26

Årsmötesprotokoll  FGJ 2018-10-20 PDF

Årsmötesprotokoll för FGJ 2017-10-21

 

 • Mötet öppnades av ordföranden Bengt Olén
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Bengt Olén respektive Björn Svedlund.

 

 • Föredragningslistan som var anslagen på slakthusväggen godkändes.
 • Till protokollsjusterare utsågs Arne Nilsson och Peter Fallgren att tillsammans med ordföranden justera dagen protokoll.
 • Föregående årsmötesprotokoll som också fanns anslaget godkändes och lades till handlingarna.
 • Kassören lämnade sin redogörelse över ekonomin som i övrigt är god. Revisorerna som bestod av Andreas Danielsson, Roger Spik och

Niklas Danielsson (som ersatte Olle Westblad, som under året gick bort) hade gått igenom räkenskaperna som föreföll vara i god ordning och därmed rekommenderade ansvarsfrihet vilket de närvarande tyckte vara i sin ordning och lämnade sitt bifall till ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • Under det gångna året har styrelsen bestått av följande: Bengt Olén, Kjell Daniels, Björn Svedlund, Cecilia Aspfors, Stefan Göras, Peter Fallgren samt Per Rosén. Då Katrin Eriksson återkommer efter barnafödandet så intar hon sin tidigare plats i styrelsen och ersätter Per Rosén som nu kan njuta sitt otium efter en ansträngande period i styrelsen.

Omval på samtliga.

 

 • Till ordförande för ett år valdes Bengt Olén.

Då Bengt nämnde sin avsikt att avsluta sitt ordförandeskap efter kommande år så har valberedningen ett digert arbete med att skaka fram en ny ordförande med samma (minst) driv som Bengt!

 • Jaktledare för årets jakt har för Forsbodarna varit Stefan Göras med Bengt Olén som ersättare, och för Gyllingsberget Peter Fallgren med Kjell Daniels som ersättare.  Omval på samtliga
 • Till Revisorer omvaldes Andreas Danielsson och Roger Spik med Niklas Danielsson som ersättare.

 

 • Valberedningen har bestått av Jan Lind, Krister Daniels och Karin Daniels, med Karin som sammankallande. Denna väl sammansatta och väloljade maskin fortsätter sitt oförtrutna arbete.  Omval på samtliga.

 

 • Avgifter vid frånvaro som tidigare, 200:-  för heldag, och 100:- för halv.

Avser (samlingsdag – jaktveckan – delningsdag).

 

 • Skjutkontrollanter LJSK: Per Rosén, Lars-Åke Kallur samt Katrin Eriksson. Vi har vår skjutning V32 då vi kan skjuta för Jägarälgen och Björnpasset. Den som inte har möjlighet att vara med då kan skjuta Kuljaktstigen i september som också är godkänd. Älgskyttemärket, lägst brons (eventuellt på annan bana) gäller också, och då krävs intyg.

Som tidigare har skjutkontrollanterna nog med sitt utan att behöva ställa upp för dem som inte kan passa på när vi har vår egen vecka.

 

 • Efterjakt den 28/10, 4/11, (11 – 12/11 hela ÄSOt) .

Anmälan via Hemsidan, Samling vid Jaktlyckan kl 8.00

 • Pottjakt på återstående älgar börjar den 6:e november

 

 • Baljor åter senast 1/12, sent lämnad balja kostar 200:-
 • Slakteritjänst: jaktledare och hundförare befriade.
 • Slakterigruppen svarar för hur kötthanteringen ska gå till.

 

 • Övriga frågor: ”Slogboden” kom upp till diskussion, och det finns material i Skeberg, förhoppningsvis kan vi också få hjälp med att iordningsställa platsen för slogboden när dikning av vägarna sker.

 

 • Samling 2018 den 7:e oktober 11.00 vid Jaktlyckan.

 

 

 

 

……………………                                                    ……………………..

Björn Svedlund                                                          Bengt Olén

Sekreterare                                                                 Ordförande

 

 

 

 

……………………                                                    ………………………

Peter Fallgren                                                             Arne Nilsson

Justerare                                                                    Justerare

 

 

 

 

     Årsmötesprotokoll för FGJ 2016-10-22

 

 • Mötet öppnades av ordföranden Bengt Olén
 • Val av ordförande och sekreterare, Bengt Olén respektive Björn Svedlund.

 

 • Föredragningslistan som var anslagen på slakthusväggen godkändes.
 • Till protokollsjusterare utsågs Arne Nilsson och Peter Fallgren att tillsammans med ordföranden justera dagen protokoll.
 • Föregående årsmötesprotokoll som också fanns anslaget godkändes och lades till handlingarna.
 • Kassören lämnade sin redogörelse över ekonomin som i övrigt är god. Revisorerna som bestod av Andreas Danielsson samt Roger Spik med Olle Westblad som ersättare hade gått igenom räkenskaperna som föreföll vara i god ordning och därmed rekommenderade ansvarsfrihet vilket de närvarande tyckte var i sin ordning och gav ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 • Under det gångna året har styrelsen bestått av följande: Bengt Olén, Kjell Daniels, Björn Svedlund, Cecilia Aspfors, Stefan Göras, Peter Fallgren samt Katrin Eriksson. Då Katrin Eriksson befinner sig i lyckliga omständigheter (gravid) så fick orsaken till hennes tillstånd, Per Rosén, rycka in i hennes ställe. Omval på samtliga.

 

 • Till ordförande för ett år valdes Bengt Olén.
 • Till Jaktledare för kommande år valdes för Forsbodarna  Stefan Göras med Bengt Olén som ersättare och för Gyllingsberget Peter Fallgren med

Kjell Daniels som ersättare.  

 • Till Revisorer omvaldes Andreas Danielsson samt Roger Spik med Olle Westblad som ersättare.

 

 • Valberedningen har bestått av Jan Lind, Krister Daniels och Karin Daniels. Karin Daniels även sammankallande. Denna väl sammansatta och väloljade maskin fortsätter sitt oförtrutna arbete. Omval på samtliga.

(Men, uppmanades att fråga styrelseledamöterna om deras vilja att fortsätta med respektive uppdrag över nästa period).

 

 • Avgifter vid frånvaro som tidigare, 200:- för heldag, och 100:- för halv dag.  Giltig eller ogiltig frånvaro avgörs av Jaktledarna.

 

 

 

 • Skjutkontrollanter LJSK: Per Rosén samt Lars-Åke Kallur. Vi har vår skjutning V32 då vi kan skjuta för Björnpasset och Jägarälgen. Den som inte kan närvara då kan skjuta Kuljaktstigen i september som också är godkänd. Eller Bronsmärket (eventuellt på annan bana) men då krävs intyg.

Skjutkontrollanterna har nog med sitt utan att behöva ställa upp för dem som inte kan passa på när vi har våra egna skjutningar.

 

 • Under Jaktveckan fällde laget 3 tjurar, 3 ko/kvigor, 3 tj.kalv och 3 kv.kalv.

 

 • Efterjakt planerad till den 5/11 samt 19/11 (om det finns älgar kvar i potten).

 

 • Baljor åter senast 1/12, sent lämnad balja kostar 200:-

 

 • Slakteritjänst: jaktledare och hundförare befriade från den tjänsten.

 

 • Under övriga frågor:

Mötet beslutade att gå vidare med projektet ”Slogbod” som togs upp 2015.

Förbättring av flåvagn och ev. skaffa ytterligare en sådan. 

 

 • Samling söndagen den 8:e oktober kl 11.00 2017 vid Jaktlyckan.

 

 

 

 

 

 

………………                                                          ……………

Björn Svedlund                                                         Bengt Olén

Vid tangenterna                                                        Ordf.

 

 

 

………………..                                                         …………….

Arne Nilsson                                                              Peter Fallgren

Justerare                                                                   Justerare